Договор за изработка на уеб сайт

Днес, XX.XX.XX година в град София се сключи настоящия договор за поръчка на изработка на уеб сайт между: от една страна фирма ПРОМАРК МЕДИЯ ООД наричана за кратко ИЗПЪЛНИТЕЛ и от друга ВАШАТА ФИРМА , наричана за по-кратко ВЪЗЛОЖИТЕЛ. Договора се сключи, при следните условия:

I. Предмет на договора:

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да извърши следните услуги: изработка на уеб сайт по проект и оферта в отговор на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

II. Изработка на уеб сайт

1. Преди започване на поръчката ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ аванс (капаро) в размер на XXX (xxx) лева.

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни поръчката за изработка на уеб сайт, според проекта и офертата която е изпратил и е била одобрена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

2. След завършване на уеб сайта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще доплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сума в размер на  XXX (xxx) лева.

3. Сумата ще бъде платена по банков път, в фирмената сметка на ПРОМАРК МЕДИЯ ООД,  за което на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ще бъде издадена фактура.

4. Поръчката следва да бъде предадена на два етапа, като в срок от XX дни от датата на подписване на настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да изпрати проект (дизайн) и в срок от XX дни след одобрнието на проекта от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ трябва да завърши сайта.

III. Изисквания за създаване на уеб сайта:

1.  Структура на уеб сайт:

1.2. Базова структура - предварително проектирана структура на уеб сайта със обознаяени местоположения на основните елементи и структурата на информацията.

1.3. Графичен дизайн - предварително проектиран дизайн на уеб сайта, с предложение за разположението на основните елементи и цветовата схема на сайта.

1.4. Домейн - име/адрес за търсене на сайта нает от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като посредник между доставчика на услугата и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

1.5. Хостинг - пространство за функциониране на уеб сайта с гарантирана видимост и надеждност на сървърите наето от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в ролята на посредник между доставчика на услугата и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

2. Функционалност на уеб сайта

2.1. Ниво на сложност - сложността на сайта (дизайна или програмирането), се дефинират от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, чрез примерни реализирани проекти или в приложение, представляващо неразделна част от договора. Като дефиниция се ползва оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същата се прилага към договора и има стойност на дефиниция за обхвата на работите, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да извърши за изработката на уеб сайта. Като дефиниция може да послужи и кореспондеция между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в която са описани конкретни договаряния за сложността на сайта и елементите, които трябва да бъда включени в него.

2.2. Система за контрол на съдържанието – уеб сайта се изработва с предварително разработена CMS (система за контрол на съдържанието) с определени възможности и функционалности. В системата са включени пакет от приложения и функции описани предварително от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

IV. Процес на изработка на уеб сайт:

1. Възложителя се задължава да предостави всички изходни материали, необходими за изработка на сайта в срок до XX дни от подписването на настоящия договор.

2. Възложителя следва да одобри или отхвърли аргументирано предложения му дизайн на сайта в рамките на XX дни от предоставянето му.

3. Промяната на структурата или дизайна на сайта след одобрението на проекта от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да доведе до повторно изпълнение на програмирането на сайта или до допълнителен труд. В този случаи ИЗПЪЛНИТЕЛЯ има право да изиска доплащане за работата, която е извършена повторно.

4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да направи първоначалното запълване на уеб сайта със съдържание, чието количество е дефинирано в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, стига да са изпълнени условията по точка IV.1.

V. Права и задължения на страните:

1. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

1.1. Да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички необходими му данни и материали за изпълнение на поръчката.

1.2. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ авансово възнаграждение в размер на 100 лева.

1.3. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ пълното възнаграждение в размер на 800 лева след завършването на сайта.

1.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право по всяко време да получи информация за етапа на завършване на уеб сайта.

1.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право да променя структурата на поръчката, но ако промяната ще доведе до извършване на значително количество повторно извършен труд, той се задължава да доплати необходимата сума.

2. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

2.1. Да изпълни поръчката според изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с грижата на добър стопанин и в защита на интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

2.2. При изискване да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за резултатите от изпълнението на поръчката.

2.3. Да пази и не разгласява конфиденциални данни, предоставени му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

2.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ има право да получи полагащото му се по този договор възнаграждение след завършването на уеб сайта.

2.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е задължен да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички данни, акаунти и пароли необходими за администрирането на уеб сайта след като е завършена поръчката и му е заплатена пълната сума от полагащото му се възнаграждение.

2.6. При евентуални хакерски атаки и причинени вреди от трети лица върху сайта, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не носи отговорност при евентуални последващи проблеми, свързани с работата на уеб сайта.

VI. Прекратяване на настоящият договор може да стане в следните случаи:

1. По взаимно съгласие на страните.

2. При отказ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от поръчката, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да върне сумата от XX лв. дадена му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като аванс.

3. При оттегляне на поръчката от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като той е длъжен да заплати извършения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ труд до момента на прекратяване, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯ предоставя аргументиран отчет за извършения труд.

VII. Допълнителни разпоредби:

1. За всички въпроси, неуредени в настоящия договор, се прилагат разпоредбите на ЗЗД и действащото в момента законодателство на Република България.

2. Страните ще решат евентуални възникнали спорове по изпълнението на този договор по взаимно споразумение, а когато това е невъзможно – по реда на ГПК.

Настоящия договор се подписва в два еднакви екземпляра – по един за всяка от страните

XX.XX.XXXX г.

гр. София

Възложител: ВАШАТА ФИРМА / .................................. /

Изпълнител: ПРОМАРК МЕДИЯ ООД / ......................... /

 

Статичен уебсайтсайт

 • Избор от каталог с над 540 качествени готови дизайна на уебсайтове
 • Промяна на дизайна с желаните цветовете и снимки
 • Оформяне на уебсайта с вашите текстове, оферти и контакти
Виж още

САМО ЗА

350лв.

Динамичен уебсайт

 • Дизайн на вашия уебсайт
 • Система за контрол на съдържанието
 • Оформяне на съдържанието в уебсайта
 • Обучение за работа с контролния панел
Виж още

САМО ЗА

500лв.

Онлайн магазин

 • Дизайн на онлайн магазина
 • Голям брой функции в онлайн магазина
 • Фейсбук интеграция на всеки продукт
 • Обучение за работа с контролния панел
Виж още

САМО ЗА

600лв.

 

ПОРЪЧАЙТЕ ИЗРАБОТКА НА УЕБСАЙТ И ПОЛУЧАВАТЕ БЕЗПЛАТНО ЛОГО. ПОВЕЧЕ!

 

КОНТАКТИ

 • За поръчки и запитвания за изработка на уебсайтове или фейсбук маркетинг:
 • Телефон: 0883 465 477

  E-mail: promark.bg@gmail.com

 • Запитване

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ

ПОЛЕЗНИ СТАТИИ

 
Изработка на сайт с админ панел
Запитване за сайт
Изработка на статичен сайт за 150 лв.